ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

ईमेल: mayor@rishingmun.gov.np
फोन नं: 9846034491

उपाध्यक्ष

ईमेल: deputymayor@rishingmun.gov.np
फोन नं: ९८१६१२००४४

वडा अध्यक्ष

ईमेल: rishingward1@gmail.com
फोन नं: 9846129868

वडा अध्यक्ष

ईमेल: rishingward2@gmail.com
फोन नं: 98141105127

वडा अध्यक्ष

ईमेल: rishingward3@gmail.com
फोन नं: ९८५१०८१७१८

वडा अध्यक्ष

ईमेल: rishingward4@gmail.com
फोन नं: ९८५६०६४१५५

वडा अध्यक्ष

ईमेल: rishingward5@gmail.com
फोन नं: 9805864020

वडा अध्यक्ष

ईमेल: rishingward6@gmail.com
फोन नं: ९८१९१०७३१७

वडा अध्यक्ष

ईमेल: rishingward7@gmail.com
फोन नं: ९८५६०६३५१२

वडा अध्यक्ष

ईमेल: rishingward8@gmail.com
फोन नं: ९८०६६२५७८९