ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

ऋषिङ्ग गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४

ऋषिङ्ग गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४
Download Full PDF:
https://drive.google.com/file/d/1NEJRwv7ijnaoLkAM9XcKGe3p3Ull315d

आर्थिक वर्ष: