ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

आ.ब. २०७४/७५ को गाउँसभा बाट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम

आर्थिक वर्ष: