ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ बमोजिम तह/स्तर वृद्धि गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ बमोजिम छैटौँ, आठौँ र दशौँ तह/स्तरमा वृद्धि गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

आर्थिक वर्ष: